Satış Sözleşmesi

ÜRETİM VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

A- TARAFLAR

Bir yanda ……………………………………………………………… adresinde bulunan ………………………….. (bundan sonra kısaca SATICI olarak anılacaktır)

ile

Diğer tarafta……………………………………………………………… adresinde bulunan………………………….. (bundan sonra kısaca ALICI olarak anılacaktır)

Arasında aşağıdaki hükümlerle bir üretim ve satış sözleşmesi imzalanmıştır.

B- GENEL HÜKÜMLER

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 1- Sözleşmenin konusu: Alıcının ………………………………..adresindeki fabrikasında, satıcıya ayıracağı bir alanda, alıcının gereksinmesini karşılamak üzere satıcının …….. üretip alıcıya satması işidir.

MADDE 2- Satıcı, yukarıda konusu belirtilen üretimi, alıcı ile ortaklaşa belirledikleri ve işbu sözleşmede yazılı ilke ve programlar doğrultusunda yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

ÜRETİM YERİ

MADDE 3- Ürünün üretim yeri 1. maddede adresi verilen fabrikadır. Ürünleri üretecek makinaların fabrikada konulacağı yer, alıcı ve satıcı tarafından birlikte belirlenecektir. Üretim yerinin içinde ya da yakınında bir yerde, satıcının hammaddesini stoklayacak kapalı bir alanda alıcı tarafından satıcıya tahsis edilecektir.

MADDE 4- Üretim yerinin hazırlanması için yapılacak her türlü makul harcama alıcı tarafından yapılacaktır. Alıcı üretim için kullanılacak su, elektrik, havayı taşıyacak hatları tesis edip satıcının istediği yere kadar getirecektir. Bu harcamalar alıcı tarafından karşılanacaktır.

 

MAKİNA-EKİPMAN

MADDE 5- Satıcı, ürünlerin üretiminde kullanacağı makinanın kapasitesini ve kalıbın biçimini belirlerken alıcının talebini gözönüne alacaktır. Zaman içinde alıcının talebi mevcut kapasiteyi aşarsa; satıcı kapasiteyi istenen miktarda arttırmayı garanti eder. Satıcı, kapasitenin artması nedeniyle hiçbir ek ödeme talebinde bulunmayacaktır.

MADDE 6- Makinaların, gösterilen yere konulması, montajı, alıcı tarafından üretim yerine kadar getirilmesi su, elektrik, hava vb. bağlatılarak üretime hazır hale getirilmesi satıcının yükümlülüğünde olup tüm giderler satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 7- Ürünlerin üretiminde kullanılacak makina ve ekipmanın elektrik, su, hava vb. gereksinimleri alıcı tarafından kendi fabrikasından karşılanacak; elektrik, su, hava vb. için satıcıya ayrı sayaç belirlenecek, harcama miktarını belirtecek sayaçların okunması alıcı ve satıcı temsilcileri tarafından birlikte yapılacaktır. Elektrik, su, hava vb. için yapılan harcamalar (KDV eklenerek) satıcıya fatura edilecektir.

Alıcı haberleşmeyi sağlamak amacı ile satıcıya tahsis ettiği alana kadar telefon hattı döşeyecek, telefon giderleri (KDV eklenerek) satıcıya fatura edilecektir.

Elektrik, su, hava, telefon vb. için alıcı, ilgili faturanın son ödeme gününde satıcıya (KDV ilave ederek) fatura kesecektir. Satıcı, fatura meblağını aynı gün satıcının alıcıdan olan alacaklarından mahsup edecektir.

ELEMAN-TEMSİLCİ

MADDE 8- Satıcı, işbu sözleşme konusu iş için gerekli ve yeterli nitelikte ve sayıda elemanları kendisi sağlar. Bu elemanlarının ücretlerinin belirlenmesi ve özlük hakları ile ilgili hususların yerine getirilmesi satıcının sorumluluğundadır. Satıcı, görevli elemanlarının, alıcının fabrika dahilinde uyguladığı kurallara uyacağını garanti eder. Kurallara uymayan elemanların yaptıkları zararları karşılamakla yükümlüdür. Alıcı, beğenmediği elemanları satıcıya bildirerek bu elemanların üretimi aksatmayacak şekilde yenileri ile değiştirilmesini isteyebilir.

Satıcının çalışanları, alıcı tarafından verilecek giriş-çıkış kartını sürekli olarak takacaklardır. İşin yürütümü için bulunmaları gereken yerlerin dışında bulunmayacaklardır. Çalışma yerlerinde yemek yenilmeyecek ve sigara içilmeyecektir. Satıcı, kendi elemanlarının kullanması gereken her türlü kıyafet ve teçhizatın mevzuata uygun olarak kullandırılmasından sorumludur.

Satıcı, iş güvenliği ve mevzuatı bakımından, iş yerinde her türlü önlemi alarak, gerek işçilerin ve üçüncü şahısların, gerekse çevrenin sağlık yönünden güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Bu husustaki idari, cezai ve mali sorumluluk doğrudan doğruya satıcıya aittir. Satıcının teknik elemanları ve çalıştıracağı işçiler, alıcının işyerinde çalıştıkları ya da bulundukları sürece, alıcının daimi kadrolu personelinin uymakla yükümlü olduğu kurallarla uymak zorundadırlar. Aksine davranışlardan, satıcı direkt olarak sorumludur. Satıcının çalıştırdığı işçilerin ücret vesair haklarını, sosyal sigorta primlerini, ücretli hafta tatillerini, tazminatlarını, vergilerini, konut edindirme yardımlarını, tasarruf teşvik fonu kesintilerini, özetle bu konularla ilgili hangi nedenle olursa olsun veya ne ad altında bulunursa bulunsun, 3. şahıslarda, Devlet, Belediye, Özel İdare veya herhangi bir merci ve makam tarafından tarh ve tahsil olunacak giderlerin mali yükümlülüğü ve sorumluluğu bütün kapsamıyla satıcıya aittir. Bunların tutarları satıcı tarafından ilgili yerlere ödenir.

Satıcı, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik, Makina Koruyucuları Yönetmeliği, Gürültü Kontrol Yönetmeliği, SSK, 3308 Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ve ilgili sair mevzuata aynen uyacaktır.

Satıcı çalıştırdığı işçilerin ücret ve ücrete ilişkin hakları ile sendika, toplu iş sözleşmesi gibi çalışma düzenine ilişkin bilcümle hakları, sağlık işleri ve sigortaları ile ilgili olarak iş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve diğer mevzuat hükümlerini ve bu sözleşme hükümlerini eksiksiz uygulamaya mecburdur.

Satıcı, işbu sözleşme konusu işlerin yapılması sırasında kendi elemanlarının ve/veya çalıştırdığı kimselerin, mülklere ve üçüncü şahıslara verebilecekleri hasar ve zararlardan doğabilecek ceza ve ödemelerden bizzat sorumludur. Satıcı ayrıca işbu sözleşmeden doğan yükümlülükleri ile ilgili tüm mevzuattan doğan bilcümle kanuni vecibeleri ile birlikte bunların hukuki ve cezai sorumluluğunu da yüklenmiştir. Satıcı, bu sorumlulukları hiçbir şekilde başkalarına veya alıcıya devredemez veya onlara rücu edemez. Alıcının, işin yapımı ve hizmet ile hiçbir ilgisi ve dolayısıyla sorumluluğu da yoktur.

MADDE 9- Taraflar, kendileri adına hareket etmek üzere yetkilendirdikleri ve kimliğini diğer tarafa yazılı olarak bildirdikleri birer temsilciyi fabrikada sürekli olarak hazır bulunduracaklardır. Bu kişilere yapılan tebligat, geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğurur. Değişiklik halinde yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

MADDE 10- Kapasiteye ve üretim hızına bağlı olarak alıcı, eleman sayısının arttırılmasını satıcıdan isteyebilir. Satıcı makul bir süre içinde bu elemanları sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 11- Satıcının bulunduracağı elemanlar, alıcının uygulamakta olduğu çalışma saatlerine uymakla yükümlüdür. Ancak; ürünün üretiminde 24 saat sürekli çalışmak esas olduğu için alıcı, bu olanağı sağlamak için gerekli önlemleri alır. Aynı husus fazla çalışma saatlerinin belirlenmesinde de geçerlidir.

MADDE 12- Satıcıya bağlı olarak çalışacak elemanların alıcının fabrikasına geliş-gidişlerinin sağlanması satıcıya aittir. Satıcı elemanlarının yemeklerinin verilmesi, iş yerinde ortaya çıkan acil sağlık sorunlarının giderilmesi bedeli karşılığında alıcı tarafından yerine getirilir.

Bunlar için alıcı, ilgili ayı takip eden ayın ilk günü fatura kesecek ve bedeli aynı gün satıcının alıcıdan olan alacaklarından mahsup edilecektir.

Alıcı, satıcının elemanlarına giyinme-soyunma dolapları tahsis etmekle yükümlüdür.

BAKIM-ONARIM

MADDE 13- Satıcı makinaların bakım ve onarımını kendi elemanlarına yaptıracaktır. Ancak, acil durumlarda veya önceden planlı büyük bakım ve onarımlarda satıcı merkezden eleman getirebilecektir.

MADDE 14- a- Satıcının acil ihtiyacı halinde alıcı, mevcut atölye ve laboratuarlarını satıcıya kullandıracaktır. Bu sırada veya bu nedenle ilgili yere, çevreye, alıcı veya satıcı elemanlarına veya 3. kişilere veya mallarına herhangi bir zarar verilmesi halinde her türlü idari, cezai, hukuki ve mali sorumluluk münhasıran satıcıya aittir ve derhal giderilecektir.

b- Satıcı, herhangi bir sebeple, alıcı siparişleri dışında iş almayacak ve yapmayacaktır. Alıcı tarafından istenilen ürün kalıbının her türlü fikri ve sınai hakları, alıcıya ait olup, işbu sözleşme sırasında veya bitiminden sonra hiçbir nedenle kullanılamaz, imal edilemez, 3. kişilere verilemez.

MADDE 15- Bakım ve onarımda kullanılacak yedek parçalar önceden satıcı tarafından stoklanacak, acil durumlarda stokta bulunmayan parçaların temini konusunda alıcı yardımcı olmaya çalışacaktır. Satıcı, acil durumlar nedeniyle fabrikada sürekli bir araç hazır bulunduracaktır. Bu durumda her türlü giderler satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 16- 13., 14a ve 15. maddelerde satıcıya verilen destekler, alıcı tarafından desteğin verilmesini takip eden işgününde fatura edilecek ve 7. maddede belirlenen ödeme esasları dahilinde işlem yapılacaktır.

ÜRETİM PROGRAMI – MAL TESLİMİ

MADDE 17- Satıcı uygun kalitede ve miktarda ürünü üretmek ve bunu alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı kullanacağı tüm hammadde ve malzemelerin gıda mevzuatı ve sair ilgili her türlü mevzuata uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

MADDE 18- Alıcı, ürün taleplerini, ürünlerin cinsini, miktarını, üretim süresini, makinaların kapasitesini göz önüne alarak; günlük ve haftalık ortalama olarak belirleyecektir. Kalıp değiştirme, ihtiyaca göre karşılıklı görüşülerek belirlenecektir.

MADDE 19- Alıcı, sadece üretim programını verdiği ürünleri almakla yükümlüdür. Ancak; doğal afet, grev-lokavt, talepte mevsimsel dalgalanmalar, sektöre özel sorunlar iş yerinde olacak iş yavaşlaması, enerji ve yakıt sıkıntısı, kanuni mücbir sebep halleri vb. hususlar söz konusu olduğunda alıcı önceden programla bildirdiği talep miktarını düşürebilir.

MADDE 20- Satıcı paketlenmiş ürünleri kendine tahsis edilmiş geçici stok alanına kadar taşıyıp istifleyecek, alıcı paketlenmiş ürünleri buradan teslim alacaktır.

Teslim edilen ürün sayısı satıcı ve alıcı temsilcilerinin ortak tutanakları ile belgelenecektir.

Bir iş gününde teslim edilen tüm ürünler için tek bir irsaliye düzenlenecektir.

Satıcının program haricinde fazla malzeme sevkiyatı durumunda alıcının iade hakkı vardır.

KONTROL-KABUL

MADDE 21- Satıcı üretim öncesi, ürünlerin spesifikasyonlarını, çizimlerini ve standartlarını alıcıya verecektir.

Alıcı teslim aldığı ürünleri, satıcı tarafından kendine verilmiş spesifikasyona göre değerlendirecektir.

Alıcı reddettiği ürünlere ilişkin gerekçeleri en geç …..gün içerisinde satıcıya bildirecektir. Satıcı, reddedilen ürünleri gerek duyarsa tarafların ortak olarak belirleyecekleri bir laboratuara gönderip inceletecektir. Bu inceleme sonucu kesindir.

İnceleme sonucu ürünlerde herhangi bir üretim hatası belirlenirse, hatalı ürünler alıcı tarafından satıcıya fatura edilecektir.

C- ÖZEL HÜKÜMLER

İŞYERİ, MAKİNA VE MALZEMELERİN KORUNMASI – SİGORTA

MADDE 1- Satıcıya teslim edilen, üretim yeri, depo ve satıcıya ait makina ve ekipmanın korunması satıcının sorumluluğundadır. Buna, üretim yapılmayan gün ve saatler de (hafta tatili, bayram tatili, grev-lokavt vb.) dahildir. Bu nedenle satıcı işyerinde sürekli bir görevli bulunduracaktır.

Satıcı, işyerinin güvenliğinin sağlanması konusunda mevzuata ve alıcının uyguladığı kurallara uymak zorundadır.

MADDE 2- Satıcı, makina, ekipman ve üretimde kullanacağı hammadde ve yardımcı malzemeler ile üretilmiş, ancak alıcıya teslim edilmemiş ürünlerin sigortasını kendisi yaptıracaktır. Teslim edilmiş ürün ve malzemelerin sigortalanması ise alıcının yükümlülüğündedir. Satıcı, kendisine tahsis edilmiş bina ve ekipmanın da her türlü (all risk, üçüncü şahıslar mali mesuliyet, iş sahibi mali mesuliyet v.b.) sigortasını yaptıracaktır. Herhangi bir zarar durumunda sigorta şirketinin karşılamadığı meblağı satıcı derhal ödemekle yükümlüdür.

MADDE 3- Satıcı makina ve ekipman ile hammadde depolayacağı bina ve alanla ilgili olarak, alıcıya belli bir kira ödemeyi kabul eder.

İşbu sözleşme konusu iş için gerek duyulacak bina ve alan için satıcı kira kontratosunda belirtilen koşullar dahilinde belirlenecek kira bedelini alıcıya ödeyecektir. Kira bedeli her yıl yeniden belirlenir.

İşbu sözleşmenin sona ermesi halinde kira kontratı da sona erecektir. Kira kontratının sona ermesi halinde bina ve alan, sağlam, ayıpsız ve temiz durumda alıcıya iade edilecektir.

Satıcı, işbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesini müteakip ……. gün içerisinde, kira kontratının bitiş süresini beklemeksizin bina ve alan sağlam halde tutanakla teslim edecektir. Teslim sırasında yapılacak kontrol sonucunda görülecek eksiklikler satıcı tarafından derhal tamamlanacaktır. Tamamlanmadığı takdirde, alıcı bu işleri satıcı ad ve hesabına yaptırıp tutarını satıcıdan talep edecektir.

Satıcı, işbu sözleşmenin imzası tarihinden itibaren kanuni süresi içinde taahhüdü altındaki işin yeri ile iş konusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na veya Sosyal Güvenlik Kurumlarına bildirmek, ayrı bir işveren olarak tescilini yaptırmak ve alıcıya yazılı olarak tevsik etmekle yükümlüdür.

MAL BEDELİ – ÖDEME VE SATIŞ KOŞULLARI

MADDE 4- Ürünlerin fiyatları, ödeme ve satış koşulları aşağıdaki gibidir:

……………………………………………

……………………………………………

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 5- Taraflardan biri ödeme aczine düştüğü, konkordato ya da iflas başvurusunda bulunduğu, iflas ettiği durumlarda diğer taraf bu sözleşmeyi ihbarsız olarak fesh edebilir ve o tarihe kadar olan yükümlülüklerini iptal edebilir.

MADDE 6- Taraflar, işbu sözleşme ve eklerinde yazılı yükümlülüklerine aykırı hareket ettikleri takdirde diğer taraf, hertürlü zarar ve ziyanını talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla sözleşmeyi her zaman tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 7- Bu sözleşmeden doğan her türlü anlaşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Taraflar, anlaşmazlıkların çözümü için …………….mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

TARAFLARIN ADRESLERİ

MADDE 8- Tarafların bu sözleşmede yazılı olan adresleri yasal ikametgahları olup, adreste bir değişiklik olduğu en az ….. gün önceden tebliğ edilmedikçe, bu adreslere yapılacak tüm bildirimlerin geçerli olacağı taraflarca kabul edilmiştir.

MADDE 9- Taraflar iş ilişkisi nedeniyle edindikleri bilgi ve belgeleri, bu sözleşmeye konu olan proje ve yükümlülükleri kısmen ya da tamamen özel veya tüzel 3. kişilere açıklamayacaklardır.

MADDE 10- Bu sözleşme başlama tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Süresi …. yıldır. Sözleşme uzatımı için sözleşmenin bitim tarihinden …. gün önce taraflar sözleşme koşullarının değiştirilmesi amacıyla birbirlerine yazılı olarak başvurmazlarsa sözleşme aynı koşullarla …. yıl uzar.

MADDE 12- Fabrikaya getirilecek hiçbir malzeme, makina ve teçhizat alıcının yazılı izni olmaksızın dışarıya çıkartılamaz ve başka bir işte kullanılamaz.

MADDE 13- Satıcı, bu iş ve bu işten doğacak sorumluluklarını, başka özel ya da tüzel kişilere devredemez. Satıcı, taahhüt etmiş olduğu işleri, alıcının yazılı müsaadesini almadan, hiçbir sebep ile kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Aksi takdirde hiçbir merciden hüküm alınmasına gerek olmaksızın alıcı tarafından sözleşmesi bozulur ve kesin teminatı irat kaydolunur. Sözleşmenin bu şekilde feshi halinde, satıcı, alıcının bundan doğacak her türlü zararını tazmin etmek ve cezai şartı ödemekle yükümlüdür.

MADDE 14- Satıcının ürün fiyatlarına uygulayacağı zamlar piyasa koşullarına uygun olacaktır. Uygulanan zamlı fiyatlar, piyasadaki makul değerlerin üzerinde ise alıcı bir ay önceden haber verme koşulu ile sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, satıcı hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunmayacaktır.

MADDE 15- Bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların leh ve aleyhinde hüküm ifade eder.

MADDE 16- Bu anlaşma, ancak tarafların yetkili mercilerinin imzaladığı bir ekle değiştirilebilir.

MADDE 17- Bu sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulanmasından doğan vergi, resim, harç, noter giderleri taraflarca eşit olarak paylaşılır.

MADDE 18- Bu sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme metni ile ekleri arasında farklılık bulunması halinde sözleşme hükümleri bağlayıcıdır.

İşbu sözleşme bir nüshası satıcı da bir nüshası alıcı da kalma üzere iki nüsha olarak …/…/…. tarihinde düzenlenmiştir.

 

ALICI                                                 SATICI